Dunja Anđić
Učiteljski fakultet u Rijeci

Izv. prof. dr. sc. Dunja Anđić, rođena je i živi u Klani, mjestu nedaleko Rijeke, gdje je završila osnovnu školu. Nakon srednje škole odnosno tadašnjeg Centra za kadrove u odgoju i obrazovanju, a danas Riječke gimnazije, upisuje Pedagoški fakultet u Rijeci, smjer razredna nastava, na kojem je i diplomirala 1997. godine. Kao mlada učiteljica radila je u raznim osnovnim školama, a onda 2001. godine na poziv prof.dr.sc. Vinke Uzelac počela je raditi kao znanstveni novak na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Od 2010. godine radi na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. Magistrirala je 2006. godine, a doktorirala 2011. u području društvenih znanosti pedagogije, na tezama iz područja odgoja i obrazovanja za okoliš i održivog razvoja.  Sudjelovao/la je na brojnim projektima, konferencijama, edukacijama, usavršavanjima. Aktivno je sudjelovala u realizaciji nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata MZOS  RH. Također iz područja profesionalnog razvoja ističu se noviji projekti: HKO projekt Standardi kvalifikacija i unapređivanje kvalitete studijskih programa odgajatelja i učitelja (2015-2016); Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije; istraživač suradnik; Sveučilište u Rijeci; 2014.-2018., Erasmus + MEHR (Modernisation, Education and Human Rights, 2016-2019), Dobrobit djece u prijelaznim životnim periodima: empirijska provjera ekološko-dinamičkog modela (Voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc Sanja Tatalović Vorkapić) 2018-2021. i dr.  Od 2014. godine članica je Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci u (drugom mandatnom razdoblju).  Od 2015. je članica ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita učitelja u razrednoj nastavi u Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj i Istarskoj županiji za metodiku nastave prirode i društva  imenovana od Agencije za odgoj i obrazovanje. Bila je članica Uredništva časopisa Učiteljskog fakulteta u Rijeci Odgojno-obrazovne teme. Stalna recenzentica je časopisa Journal of Sustainability i Educational Science. Bila je mentorica na doktorskim, diplomskim i završnim radovima. Članica je Udruge za razvoj visokoga školstva “Universitas” te Hrvatskog pedagogijskog društva i jedan od osnivača Almuni kluba UFRI.  Tijekom godina, obnašala je dužnosti voditeljice razlikovnog programa za upis na diplomsku razinu RPOO Učiteljskog fakulteta u Rijeci, ECTS koordinatorice, članice povjerenstava za razvoj studijskih programa pri Fakultetu, a od 2016. -2019. godine obnašala je funkciju šefice Katedre za metodike nastavnih predmeta prirodnih i društvenih znanosti Učiteljskog fakulteta u Rijeci. Koautorica je sveučilišnog udžbenika Djeca – odgoj i obrazovanje – održivi razvoj: u potrazi za novim perspektivama razvoja odgoja i obrazovanja djece za održivi razvoj (Uzelac, V, Lepičnik Vodopivec, J. i Anđić, D., 2015) namijenjenog studentima, odgojiteljima i učiteljima. Napisala je 60-tak znanstvenih i stručnih radova i brojne recenzije. Voditeljica je sveučilišnog znanstvenog projekta Uniri plus + „ Povezanost s prirodom, organizacija slobodnog vremena djece školske dobi i digitalne tehnologije“ Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Danas kao izvanredni profesor, predaje kolegije povezane s okolišem, održivim razvojem, te prirodom i društvom na studijima rani i predškolski odgoj i obrazovanje i integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij.